Výrobky z kože
 Čas
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Udalosti
Košík:je prázdny
cena:0.00 €
 Kontakt
NALOV s.r.o.
  Na Sihoti,, 4
  94107   Veľký Kýr
  tel.: +421 917 944 587
 
 Novinky
NOVÉ čiapky, rukavice NOVÉ čiapky, rukavice

V našom obchodíku ponúkame aj čiapky , rukavice pre rybárov či poľovníkov.  Zobraziť viac...

 Facebook live stream
 Obrázky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1.Predavajúci

NALOV s.r.o.

Na Sihoti 4
94107 Veľký Kýr 

IČO: 47496878
DIČ: 2023909866

ÚČET: 
VUB 
IBAN: SK3802000000003794316253
SWIFT: SUBASKBX

Obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchodný nákup cez www.nalov.sk 

I. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.Objednávky, podané prostredníctvom internetového obchodu www.nalov.sk  sú záväzné. Elektronická objednávka je platná, ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári.Platí len pre firmy, živnostníkov.

2. Podaním objednávky (vyplnením a odoslaním objednávkového formulára) kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

3.Po odoslaní objednávky Vám bude pri každej zmene stavu zaslaný mail.

4.Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Zmluva vzniká samotným dodaním tovaru.

5.Dodaním tovaru sa rozumie prevzatie tovaru kupujúcim alebo upovedomenie kupujúceho prepravnou službou o uložení zásielky.

6.Predávajúci je oprávnený v osobitných prípadoch (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, náklady na dopravu, vzdialenosť dodania a pod.) žiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky vhodným spôsobom. Ak kupujúci vhodným spôsobom objednávku nepotvrdí, považuje sa táto objednávka za neplatnú.

II. Predmet zmluvy

1.Predmetom zmluvy je dodanie tovaru vyslovene uvedeného v ponuke nalov.sk a následne v objednávke kupujúceho.

2.Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny, jeho prevzatím.

III. Cena a platobné podmienky

. Ceny sú uvedené v platnej mene Slovenskej republiky. Nie sme  platcami DPH.

2.Ceny za tovar sú cenami zmluvnými. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.

3.Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky.

4.K cene tovaru bude pripočítané poštovné a dopravné vo výške uvedenej pri potvrdení objednávky. V špeciálnych prípadoch môže byť poplatok za dopravu odpustený. Pri dodaní tovaru do iného štátu sa účtuje poštovné a dopravné podľa platného sadzobníka prepravnej služby, platného v deň odoslania tovaru. Cena dopravy do zahraničia Vám bude oznámená emailom a bude požadované jej schválenie.

5.Platba kupujúceho za tovar sa uskutoční:
- platbou vopred – na účet predávajúceho, tovar bude kupujúcemu dodaný po pripísaní sumy na účet predávajúceho.
– dobierkou – dodanie tovaru sa uskutoční prepravnou službou.

- osobný odber - prevzatie tovaru u dodávateľa

Kombinácia platby a prepravy nie je povolená, celkovú cenu určuje spôsob doručenia tovaru.
Ceny pri dodávke tovaru do iného štátu /v inej mene/ budú prepočítané kurzom príslušnej meny (nákup valút) podľa kurzového lístka Tatra banky a.s., platného v deň 
odoslania tovaru.

6.Platbu vopred môže určiť predávajúci:
– v prípade, že sa bude jednať o kupujúceho, u ktorého vznikne predpoklad, že dobierku nepreberie
– pri kúpe tovaru v hodnote nad € 230
– pri objednaní a dodaní tovaru do iného štátu.

IV. Dodanie a prevzatie tovaru

1.Objednaný tovar bude zasielaný na dobierku a dopravovaný prostredníctvom slovenskej prepravnej spoločnosti

2.Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Zásielka tovaru bude obsahovať daňový doklad.

3.Objednaný tovar bude kupujúcemu odoslaný do 3-14 dní od prijatia objednávky alebo zaplatenia kúpnej sumy na účet predávajúceho ak sa daný tovar nachádza skladom. Ak vznikne predávajúcemu prekážka brániaca v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho.

4. Pri neprevzatí objednaného tovaru bude vymáhaná zmluvná pokuta 10% z ceny objednaného tovaru.

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1.Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho je možné do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

2.Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu s uvedením čísla objednávky, kódom a názvom vráteného produktu, čísla účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí. Súčasne musí byť doložený doklad o kúpe a doklad o prevzatí tovaru.

3.Tovar vrátený z dôvodu odstúpenia od zmluvy musí byť zaslaný na adresu predávajúceho v deň odstúpenia a za týchto podmienok:
a) tovar musí byť vo vhodnom obale a kompletný
b) tovar nesmie byť použitý a musí byť nepoškodený.
c) tovar musí byť zaslaný prepravnou spoločnosťou na vlastné náklady a na riziko kupujúceho (nie na dobierku – takúto zásielku predávajúci nepreberie).

4.Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, budú peniaze za tovar zaslané na kupujúcim určený účet resp. adresu a to do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

5.V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok, nebude zo strany predávajúceho akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

VI. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1.Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2.Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

3.Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

1.Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou službou.

2.Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

3.Za poškodenie zásielky zavinené prepravnou službou.

4.Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

VII. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1.Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.

2.Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

3.V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Pri výmene tovaru kupujúci hradí poštovné za vrátenie tovaru ako aj poštovné za doručenie vymeneného tovaru.

VIII. Ochrana osobných údajov

1.Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas k zhromažďovaniu a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas písomne odvolať.

2.Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu údaje o kupujúcom získaných z obchodných vzťahov.

IX. Záruka na tovar

1.Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba, nespôsobená nesprávnym používaním zakúpeného tovaru, nedostatočnou alebo nesprávnou starostlivosťou o tento tovar, je kupujúci oprávnený ho reklamovať v záručnej dobe, ktorá je stanovená zákonom.

2.Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne na priloženom reklamačnom protokole s popisom chyby, vady a pod., súčasne s priloženou kópiou dokladu o kúpe.

3.Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

4.Záruka na tovar sa nevzťahuje na použitý tovar (second hand).

X. Záverečné ustanovenia

1.Pre všetky sporné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako i tieto obchodné podmienky platí právny poriadok Slovenskej republiky.

2.Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami a nedôjde k mimosúdnemu vyrovnaniu, budú riešené miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.

3.Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ vstupujú do platnosti dňom 01.januára 2015.

4.Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto „Všeobecných obchodných podmienok“.

 
Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
OK_